Mugabe paid $134 million compensation to white former farmers

Zimbabwe paid $134 million as compensation to white former commercial farmers last year, helping to.